Vi starter med ekklesia fordi det handler om en fundamental tilhørighet og et rammeverk som alltid var ment å være der. Ordet ekklesia kommer fra gresk. I de hebraiske skriftene brukes ordene qahal og edah spesielt om Israel som forsamling og menighet. Disse blir ofte oversatt ekklesia i Septuaginta oversettelsen.

Det er viktig å forstå at ekklesia er et uttrykk for Guds hensikt. Adam og Eva startet i Guds hensikt. Abraham og Israels fedre ble kalt fra å være hedninger, inn i Guds hensikt. Israel ble dermed en prototype på menigheten, men da under paktene som den gang eksisterte.

Den nye pakts ekklesia er det levende legemet som bygges på Messias, den levende Guds Sønn. Det handlet om å være kalt ut av mørket og inn i lyset (Guds rike). Før noe annet, er ekklesia dermed en åndelig entitet, kall det også himmelsk. Uttrykkene blir mangfoldige og alltid satt i en sammenheng. Skriften blir en viktig veileder til å forstå Guds veier for de ulike uttrykkene.

Ekklesia, menigheten, eller Kristi legeme skal bygges på sannheten om at Jesus er Guds Sønn. Den er forløst gjennom Jesu liv, forsonende død, hans oppstandelse og plass på sin himmelske trone. Dette er et levende og dynamisk legeme. Gjennom dette legemet skal bønnen «La ditt rike komme» virkes. Ekklesia har fått kallet til å gjøre disipler av alle folkeslag og føre dem inn i fylden av forståelsen av hvem Gud er. Ekklesia skal bygges opp gjennom tjenestegavene slik at den kan føres inn i modenhet og bli en verdig brud for Jesus.

Historisk sett ville Adam og Eva vært den første Ekklesia. Siden er Israel Guds Ekklesia og gjennom Jesus er alle invitert til å bli del i denne Guds Ekklesia. Kalt ut av mørket og inn i lyset. Ekklesia er dermed prototypesamfunnet som skal gjenoppbygge Guds hensikt med skaperverket, også jorden. Selv med de kataklysmiske hendelsene som ligger foran, er vårt kall å være Guds samfunn og surdeig i denne verden. Med Gud som fundament, Skaper, Frelser og endemål, skal gjenparten som Ekklesia er, vandre på Guds veier i alle sine uttrykk. Dermed ser vi at hveten og ugresset vokser opp sammen, og ved tidsalderens ende skal ugresset renskes bort.

Ekklesia blir dermed fødestedet for det nye samfunnet som skal eksistere inn i evigheten. Gjennom Gudsnærværet i Ekklesia skal dette legemet være lys, salt, håp, en kjærlighetens åpenbaring og nasjonenes lærer. Den indre dynamikken i Ekklesia skal modelleres etter Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Verden skal kjenne Gud på Ekklesia.

Ekklesia er et åpenbaringslegeme som bygger Guds hensikt på Guds vesen og nærvær. Den blir dermed et profetisk og håpefullt korrektiv til verdens ville veier. Fordi Guds rike og Hans hensikt på jord fødes fram gjennom Ekklesias’ modenhet, er dens enhet og geografiske manifestasjon essensiell. Mye av nåtidens tanke er dermed motarbeidende og ødeleggende for Guds hensikt. Åndelig autoritet fåes over et område når Ekklesia, Jesu legeme, står sammen som ett.