«Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet.» (Dan 2:44)

«Så skal herredømmet bli stort og freden uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.» (Jes 9:7)

«Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.» (Mt 5:5)

«Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himlene! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike! Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.» (Mt 6:9,10)

«Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at lindrings-tidene kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.» (Apg 3:19-21)

«For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart.» (Ro 8:19)

«For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» (1 Kor 15:25)

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er pyntet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» (Åp 21:1-3)

The Build handler om Guds hjerte for hele skapningen, og hvordan vi kan engasjere oss for å se hele Guds hensikt forløst.

Det handler om en forløsning inn i det han satte seg fore. Hele skapningen skal bli gjort ny.

Byggeparadigmet er en rød tråd gjennom historien. The Build handler om å bygge det som er på Guds hjerte. Det handler om å se hans rike komme, akkurat som løftene sier det. Det handler også om selv å være byggesteiner i Guds store verk.

Esra og Nehemja er prototyper på å bygge etter Guds hensikt. Jesaja følger opp med å proklamere en gjenoppbygging midt i det gamle. Denne renselsen av skaperverket handler om en dom over synd og urettferdighet, men også en forløsning av det rettferdige og det gode.

Jesus lærte sine etterfølgere å be: «La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som den skjer i himmelen.» Han ga også mandatet til å gjøre disipler av alle folkeslag. Han hadde forkynt de gode nyhetene om Guds rike, et rike som igjen skulle gjennomsyre skaperverket. Der er Gud konge. Der er Far endemålet, Sønnen er veien og Ånden er kraften til liv.

The Build er bevegelsen av mennesker som bygger på grunnsteinen, Jesus Kristus.

Jesus er lederen. Han er hodet for legemet. Skriften setter rammeverket og gir oss historisk forståelse.