Velkommen til Bibelsk livssyn (utvidet)

Denne testen kan du ta helt anonymt dersom du ikke legger inn navn eller epost. Du får resultatet på skjermen. Dersom du ønsker tilsendt en kopi av resultatet kan du legge inn epostadresse. Navn er valgfritt.

Du velger selv om du besvarer spørsmål og utsagn. Det er 77 av dem. Nederst finner du en knapp for innsending. Da får du umiddelbart resultatet.

Navn
Epost
Jesus Kristus levde et syndfritt liv.

Nasjonale myndigheter bør være direkte involvert i å avgjøre hvilke studenter som tar høyere utdanning, hvilke som går ut i arbeid og hvilke jobber de har.

Det finnes ingen grunn til at bibelsk-tenkende kristne skulle være imot kloning av mennesker.

En kristen kan utvikle et bibelsk verdensbilde for alle livets områder ved å studere Bibelen i sammenheng, fra begynnelse til slutt.

Å tjene så mye penger som mulig er viktigere enn å ha et godt rykte.

Gud har ikke begynnelse eller ende.

Når du studerer Bibelen i sin helhet, er det klart at Gud støtter et økonomisk system som bygges på privat eiendom, arbeidsetikk og personlig ansvar.

Bibelsk tenkende kristne må se på verden delt i to kategorier; det verdslige (sekulære) og det hellige.

Biologisk evolusjon (liv fra ikke-liv til mennesker) står i motsetning til fornuft, vitenskap og historie.

Skriften reflekterer Guds natur og karakter.

Troende må ikke bare basere sin filosofi på Kristus, men de må også kunne møte kritikk og skepsis med forklaringen og grunnlaget for vårt bibelske livssyn.

Når du tar nattverd blir brødet bokstavelig talt til Jesu legeme og vinen blir bokstavelig talt Jesu blod. Dette lærer vi fra Skriften.

Dersom Gud ikke finnes, er alt tillatt

Umoralske ideer som praktiseres i gjerning har konsekvenser.

Sannhet oppdages av mennesker, den skapes ikke av mennesket.

Skriften er Guds åpenbarte ord og legger grunnlaget for hele vårt livssyn.

Feminisme, i sin kjerne, er imot familie og fedre, samt promoterer marxisme, homoseksualitet og gnostisisme.

Teologi er sannhet åpenbart gjennom Skriften.

Et godt menneske kan komme til himmelen dersom de gode gjerningene er flere enn de dårlige gjerningene.

Vitenskap, historie, litteratur og andre evner og fakta innenfor utdanning, kan undervises uten et religiøst eller filosofisk grunnlag.

Individuell frihet vil fremmes og beskyttes av en verdensregjering lagt under FNs autoritet.

Loven må forby og erklære som hatefullt, det enhver kringkaster, pastor eller kristen sier eller underviser offentlig, selv om dette læres av Bibelen, dersom det fornærmer andre grupper mennesker.

Bibelen sier «døm ikke, for at du ikke selv skal bli dømt», noe som betyr at vi ikke skal dømme et menneskes oppførsel som rett eller gal. Vi gjør alle feil og derfor kan vi ikke dømme noens handlinger eller oppførsel i henhold til noen spesiell standard.

Nasjonal myndighet må lage lover som tillater leger og familiemedlemmer å beslutte når en de har kjær skal avslutte livet, basert på individets livskvalitet.

Sivil ulydighet begått av kristne er alltid galt og ubibelsk.

Skriftens Gud er universets skaper.

Bibelen lærer at en konge, president eller statsminister ikke kan komme til makten uten at Gud tillater det.

Under visse omstendigheter kalles kristne til å være ulydige mot lover gitt av myndighetene.

Dess mer vi lærer om universet, dess mer oppdager vi design og hensikt.

Skriften, når riktig tilegnet, er grunnlaget for hele vår tro, våre handlinger og framferd.

Nasjonale myndigheter må kreve at kun nasjonalt godkjente lærere kan undervise et barn i en opplæringssituasjon.

Bibelen lærer at Guds folk også i dag kan få åpenbaring direkte fra Gud.

Så lenge myndighetene opererer i den hensikt Gud gav dem, er de velsignet av Gud.

Det finnes mer enn en vei til Gud.

Ditt livssyn (verdensbilde) er grunnlaget for verdiene dine og verdiene er grunnlaget for dine handlinger.

Alle religioner er like sanne.

Et rettsapparat må tillate dommere, gjennom sine beslutninger og dommer, å lede og forme fundamentet for loven.

Likekjønnede ekteskap må legaliseres.

Et av de ti budene sier: «du skal ikke slå i hjel». Dermed kan vi avlede at Gud er motstander mot krig og nasjoner som går til krig.

Dess mer en nasjons myndighet ligner et rent demokrati, dess mer uorden og forvirring finnes.

Fysisk og mentalt oppegående voksne som ikke vil arbeide, bør ikke beskyttes fra å lide konsekvensen av sine handlinger.

Siden det er hennes kropp må en kvinne være fri til å avslutte sitt svangerskap med abort.

Skriften er en åpenbaring med sammenheng fra begynnelse til ende.

Apostlenes gjerninger 2:44-46 lærer at den tidlige nytestamentlige menigheten var engasjert i sosialisme (omfordeling av ressurser og rikdom).

Det finnes ikke noe bevis for en verdensvid flom.

Sannhet finnes ikke eller kan ikke oppdages.

Siden Gud ikke er opprinnelsen til moralske lover, og hans ord ikke legger Bibelsk standard for lover, må en nasjon lage sine lover basert på det majoriteten av befolkningen ønsker.

Det er statens ansvar å skape rikdom i en nasjon.

Kristne bør være fullstendig imot statlig lotteri med god grunn i både Bibelen og økonomisk tanke.

Mennesker må hver for seg ta ansvar for sine handlinger foran den hellige Gud.

Gud brukte prosessen med biologisk evolusjon for å skape verden som vi kjenner den i dag.

Dersom forskning og teorier fra forskere motsier Skriften, ligger feilen hos forskerne, ikke Skriften.

Livet begynner ved unnfangelsen.

Guds folk er kalt til å engasjere seg i samfunnets sfærer i respons til bønnen «La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen».

Kristne bør engasjere seg i sosial rettferdighet eller omfordeling av økonomiske ressurser til de ufrelste fattige eller «de minste av disse» som beskrevet i Matteus 25:34-40

Bibelen sier at myndigheten ikke bærer sverdet uten nytte. Mange vers i Bibelen gjør det klart at i forhold til mennesker som har begått overlagt drap, er dødsstraff utøvd av myndigheten bibelsk akseptabelt.

En av de største dyder vi besitter er toleranse, som definert av vårt postmoderne samfunn; vi godtar alle menneskers livsstiler som like.

Alle familiekonstellasjoner er like gyldige i Guds øyne.

Nasjonale myndigheter bør finansiere skole-baserte helsestasjoner som inkluderer rådgivning om sikker sex.

Familie, menighet og myndighet er ordninger som er gitt av Gud.

Å jobbe for at alle borgere skal ha så lik inntekt som mulig er en av myndighetens viktigste prioriteringer.

Det finnes ingen konkrete, Gudgitte prinsipp relatert til lov eller hvordan en regjering skal fungere, og dersom det finnes, kan de ikke være grunnlag for dagens juridiske system.

Frelse er en gave fra Gud som ikke kan fortjenes.

Adam og Eva er fantasifigurer som aldri faktisk levde.

Den hellige ånd eksisterer ikke i virkeligheten.

Det må finnes absolutter dersom lov og orden skal eksistere.

Gud er skaperen av alt liv.

Alle former for regjeringssubsidiert sosialisme kveler økonomisk vekst og velferd i en eller annen grad.

Bibelen sier at penger er roten til alt vondt.

Et bibelvers sier at Gud hjelper dem som hjelper seg selv.

Et Gudgitt ansvar som ligger på myndigheten er å beskytte den rettferdige og straffe den onde.

Både sekulær humanisme og marxisme er religiøse livssyn.

Djevelen finnes.

Rør ikke Guds salvede, som beskrevet i Salme 105:15, betyr at kristne ikke kan stille spørsmål overfor pastorer eller andre kristne ledere.

Jesus ble korsfestet, men stod IKKE fysisk opp igjen fra de døde.

Kurs innen verdiforklaring og situasjonsetikk bør undervises til studenter i utdanningssystemet.

Nasjonale myndigheter må kreve at studenter består en nasjonal eksamen før de kan uteksamineres fra ungdomsskolen.