Velkommen til Bibelsk livssyn (utvidet)

Denne testen kan du ta helt anonymt dersom du ikke legger inn navn eller epost. Du får resultatet på skjermen. Dersom du ønsker tilsendt en kopi av resultatet kan du legge inn epostadresse. Navn er valgfritt.

Du velger selv om du besvarer spørsmål og utsagn. Det er 77 av dem. Nederst finner du en knapp for innsending. Da får du umiddelbart resultatet.

Navn
Epost
Bibelen sier at myndigheten ikke bærer sverdet uten nytte. Mange vers i Bibelen gjør det klart at i forhold til mennesker som har begått overlagt drap, er dødsstraff utøvd av myndigheten bibelsk akseptabelt.

Likekjønnede ekteskap må legaliseres.

Guds folk er kalt til å engasjere seg i samfunnets sfærer i respons til bønnen «La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen».

Kristne bør engasjere seg i sosial rettferdighet eller omfordeling av økonomiske ressurser til de ufrelste fattige eller «de minste av disse» som beskrevet i Matteus 25:34-40

Adam og Eva er fantasifigurer som aldri faktisk levde.

Et godt menneske kan komme til himmelen dersom de gode gjerningene er flere enn de dårlige gjerningene.

Skriften er en åpenbaring med sammenheng fra begynnelse til ende.

Loven må forby og erklære som hatefullt, det enhver kringkaster, pastor eller kristen sier eller underviser offentlig, selv om dette læres av Bibelen, dersom det fornærmer andre grupper mennesker.

Et av de ti budene sier: «du skal ikke slå i hjel». Dermed kan vi avlede at Gud er motstander mot krig og nasjoner som går til krig.

Dersom Gud ikke finnes, er alt tillatt

Biologisk evolusjon (liv fra ikke-liv til mennesker) står i motsetning til fornuft, vitenskap og historie.

Skriften er Guds åpenbarte ord og legger grunnlaget for hele vårt livssyn.

Djevelen finnes.

Et rettsapparat må tillate dommere, gjennom sine beslutninger og dommer, å lede og forme fundamentet for loven.

Apostlenes gjerninger 2:44-46 lærer at den tidlige nytestamentlige menigheten var engasjert i sosialisme (omfordeling av ressurser og rikdom).

Gud har ikke begynnelse eller ende.

Nasjonale myndigheter må kreve at kun nasjonalt godkjente lærere kan undervise et barn i en opplæringssituasjon.

Kristne bør være fullstendig imot statlig lotteri med god grunn i både Bibelen og økonomisk tanke.

En kristen kan utvikle et bibelsk verdensbilde for alle livets områder ved å studere Bibelen i sammenheng, fra begynnelse til slutt.

Et Gudgitt ansvar som ligger på myndigheten er å beskytte den rettferdige og straffe den onde.

Sannhet finnes ikke eller kan ikke oppdages.

Når du tar nattverd blir brødet bokstavelig talt til Jesu legeme og vinen blir bokstavelig talt Jesu blod. Dette lærer vi fra Skriften.

Alle familiekonstellasjoner er like gyldige i Guds øyne.

Dess mer vi lærer om universet, dess mer oppdager vi design og hensikt.

Bibelen lærer at en konge, president eller statsminister ikke kan komme til makten uten at Gud tillater det.

Et bibelvers sier at Gud hjelper dem som hjelper seg selv.

Bibelen sier at penger er roten til alt vondt.

Familie, menighet og myndighet er ordninger som er gitt av Gud.

Skriftens Gud er universets skaper.

En av de største dyder vi besitter er toleranse, som definert av vårt postmoderne samfunn; vi godtar alle menneskers livsstiler som like.

Teologi er sannhet åpenbart gjennom Skriften.

Jesus ble korsfestet, men stod IKKE fysisk opp igjen fra de døde.

Det er statens ansvar å skape rikdom i en nasjon.

Bibelen lærer at Guds folk også i dag kan få åpenbaring direkte fra Gud.

Sivil ulydighet begått av kristne er alltid galt og ubibelsk.

Alle former for regjeringssubsidiert sosialisme kveler økonomisk vekst og velferd i en eller annen grad.

Rør ikke Guds salvede, som beskrevet i Salme 105:15, betyr at kristne ikke kan stille spørsmål overfor pastorer eller andre kristne ledere.

Gud brukte prosessen med biologisk evolusjon for å skape verden som vi kjenner den i dag.

Livet begynner ved unnfangelsen.

Umoralske ideer som praktiseres i gjerning har konsekvenser.

Kurs innen verdiforklaring og situasjonsetikk bør undervises til studenter i utdanningssystemet.

Nasjonal myndighet må lage lover som tillater leger og familiemedlemmer å beslutte når en de har kjær skal avslutte livet, basert på individets livskvalitet.

Feminisme, i sin kjerne, er imot familie og fedre, samt promoterer marxisme, homoseksualitet og gnostisisme.

Jesus Kristus levde et syndfritt liv.

Bibelen sier «døm ikke, for at du ikke selv skal bli dømt», noe som betyr at vi ikke skal dømme et menneskes oppførsel som rett eller gal. Vi gjør alle feil og derfor kan vi ikke dømme noens handlinger eller oppførsel i henhold til noen spesiell standard.

Både sekulær humanisme og marxisme er religiøse livssyn.

Det finnes ingen grunn til at bibelsk-tenkende kristne skulle være imot kloning av mennesker.

Dersom forskning og teorier fra forskere motsier Skriften, ligger feilen hos forskerne, ikke Skriften.

Frelse er en gave fra Gud som ikke kan fortjenes.

Siden Gud ikke er opprinnelsen til moralske lover, og hans ord ikke legger Bibelsk standard for lover, må en nasjon lage sine lover basert på det majoriteten av befolkningen ønsker.

Siden det er hennes kropp må en kvinne være fri til å avslutte sitt svangerskap med abort.

Bibelsk tenkende kristne må se på verden delt i to kategorier; det verdslige (sekulære) og det hellige.

Når du studerer Bibelen i sin helhet, er det klart at Gud støtter et økonomisk system som bygges på privat eiendom, arbeidsetikk og personlig ansvar.

Å tjene så mye penger som mulig er viktigere enn å ha et godt rykte.

Under visse omstendigheter kalles kristne til å være ulydige mot lover gitt av myndighetene.

Nasjonale myndigheter må kreve at studenter består en nasjonal eksamen før de kan uteksamineres fra ungdomsskolen.

Sannhet oppdages av mennesker, den skapes ikke av mennesket.

Gud er skaperen av alt liv.

Vitenskap, historie, litteratur og andre evner og fakta innenfor utdanning, kan undervises uten et religiøst eller filosofisk grunnlag.

Nasjonale myndigheter bør finansiere skole-baserte helsestasjoner som inkluderer rådgivning om sikker sex.

Ditt livssyn (verdensbilde) er grunnlaget for verdiene dine og verdiene er grunnlaget for dine handlinger.

Fysisk og mentalt oppegående voksne som ikke vil arbeide, bør ikke beskyttes fra å lide konsekvensen av sine handlinger.

Så lenge myndighetene opererer i den hensikt Gud gav dem, er de velsignet av Gud.

Individuell frihet vil fremmes og beskyttes av en verdensregjering lagt under FNs autoritet.

Skriften reflekterer Guds natur og karakter.

Dess mer en nasjons myndighet ligner et rent demokrati, dess mer uorden og forvirring finnes.

Det finnes ikke noe bevis for en verdensvid flom.

Nasjonale myndigheter bør være direkte involvert i å avgjøre hvilke studenter som tar høyere utdanning, hvilke som går ut i arbeid og hvilke jobber de har.

Troende må ikke bare basere sin filosofi på Kristus, men de må også kunne møte kritikk og skepsis med forklaringen og grunnlaget for vårt bibelske livssyn.

Skriften, når riktig tilegnet, er grunnlaget for hele vår tro, våre handlinger og framferd.

Det må finnes absolutter dersom lov og orden skal eksistere.

Å jobbe for at alle borgere skal ha så lik inntekt som mulig er en av myndighetens viktigste prioriteringer.

Det finnes mer enn en vei til Gud.

Den hellige ånd eksisterer ikke i virkeligheten.

Alle religioner er like sanne.

Det finnes ingen konkrete, Gudgitte prinsipp relatert til lov eller hvordan en regjering skal fungere, og dersom det finnes, kan de ikke være grunnlag for dagens juridiske system.

Mennesker må hver for seg ta ansvar for sine handlinger foran den hellige Gud.