Velkommen til testen Livssyn

Her kan du svare på en del utsagn og spørsmål som vi hjelpe å identifisere hvilket livssyn du mest identifiserer deg med. Det er viktig å vite at alle mennesker har sin egen versjon av verdensanskuelse, men at vi kan spore mye av tankegodset til en åndelig kilde.

I denne testen brukes følgende livssynskilder:

  • Bibelsk kristendom
  • Islam
  • Marxisme (Kommunisme / Sosialisme)
  • Sekulær humanisme (Materialisme)
  • Kosmisk humanisme (New Age)
  • Postmodernisme

For hvert livssyn vil utsagn og spørsmål forsøke å identifisere ditt syn på 21 forskjellige områder, og du vil til slutt få en oppsummering som viser hvilket livssyn du totalt sett identifiserer deg sterkest med.

Du vil få tilsendt en oppsummering på epostadressen du legger inn.

Lykke til!

Navn
Epost
Bibelen, den hellige skrift, er min sannhetsreferanse.
Hele vår eksistens er Guds (YHWHs) skaperverk.
Livets hensikt er å elske Gud, vår neste, oss selv og forvalte skaperverket.
Min verdi er gitt av Gud (YHWH)
Jeg er like verdifull som ethvert annet menneske, uavhengig av omstendigheter.
Kilden til all autoritet er Gud (YHWH)
Vi har autoritet over egne liv for å styre oss selv under Guds (YHWHs) herredømme
Våre liv er ment å regjeres ved kjærlighet og sannhet
Samfunnslover bygges på de ti bud og Guds lover
Sann justis er upartisk
Tar ikke side med en av de involverte parter.
Statens rolle er å tjene
Teologi har sitt utganspunkt i den treenige Gud
Filosofi innebærer både tro og fornuft
Psykologi omfatter både ånd, sjel og legeme
Sosiologi bygger på den tradisjonelle familien, kirken og staten
Politikk handler om frihet, lov og rett
Etikk handler om moralske absolutter (universelle moralske lover)
Skaperverket er biologiens utgangspunkt
Lov og rett bygges på Guds (YHWHs) lov og naturlov
Økonomi handler om forvaltning av eiendom
Historien handler om skapelsen, fallet og gjenopprettelsen
Koranen er min virkelighetsreferanse.
Hele vår eksistens er Allahs skaperverk.
Det humanistiske manifest er min sannhetsreferanse
Vår eksistens har sin opprinnelse i ingenting
Skriftene etter Marx, Engels, Lening og Mao er min virkelighetsreferanse
Opprinnelsen til vår eksistens er irrelevant
Skriftene etter Godhood, Maclaine, Spangler og Chopra er min virkelighetsreferanse
Opprinnelsen til vår eksistens er tomhet og ingenting
Opprinnelsen til vår eksistens er ikke av betydning
Skriftene etter Nietsche og Focault er min virkelighetsreferanse
Livets hensikt er å underkaste seg Allah
Min verdi er gitt av Allah
Min verdi er ulik andre mennesker.
Den kan være høyere eller lavere.
Kilden til all autoritet er Allah
Grunnen til at jeg har autoritet i eget liv er selvstyre og underkastelse
Våre liv er ment å regjeres med frykt og makt
Samfunnslover bygges på koranens lære
Sann justis er partisk
Man tar side med en av partene som er involvert.
Statens rolle er å kontrollere
Teologi har sitt utganspunkt i den unitære Allah
Filosofi innebærer både tro og fornuft
Psykologi handler om sinn og legeme
Sosiologi bygger på polygami, moske og stat
Politikk handler om islamsk teokrati og det globale islam
Etikk handler om moralske absolutter (universelle moralske lover)
Skaperverket er biologiens utgangspunkt
Lov og rett bygges på sharialoven
Økonomi handler om forvaltning av eiendom
Historien er forutbestemt og innebærer jihad (hellig krig)
Livets hensikt er selvutvikling
Min verdi finner jeg i meg selv
Min verdi er ulik andre mennesker.
Den kan være høyere eller lavere.
Mennesket er autoritetens opphav
Grunnen til at jeg har autoritet i eget liv er for å tjene meg selv
Mitt liv regjeres gjennom bestikkelser og egen vinning
Samfunnslover bygges på menneskets tanker
Sann justis finnes ikke og kan være tilfeldig, uten tilstrekkelig forståelse
Statens rolle er å kontrollere
Teologi er ateistisk.
Det finnes ingen universell guddom.
Filosofi er naturalistisk
Psykologi handler om selvrealisering. Mennesket er endimensjonelt materialistisk.
Sosiologi bygger på den utradisjonell familie, kirke og stat
Politikk handler om liberalisme
Etikk handler om moralsk relativisme
Biologi forståes i nydarwinistisk tanke
Lov skapes ut fra tanken om fremgang og positivitet
Kontekstualiserte premiss
Økonomi handler om intervensjonisme
Stadige inngrep fra utenforstående aktører
Historie er evolusjon
Livets hensikt er å tjene staten
Min verdi er gitt av staten
Min verdi er ulik andre mennesker og bestemmes av staten
Den kan være høyere eller lavere.
Staten er autoritetens opphav
Autoritetens hensikt er å tjene staten
Mitt liv regjeres gjennom bruk av makt og frykt
Samfunnslover lages av staten (herskeren)
Justis bestemmes av staten
Staten eksisterer for å kontrollere
Teologi er ateistisk (gudløs). Staten opptrer som gud.
Det finnes ingen universell guddom.
Filosofi bygges på dialektisk materialisme
Alle behov er endelig skapt av mangel på materielle goder
Psykologi handler om et monistisk menneskesyn og behaviorisme
Mennesket formes gjennom stimulans og kondisjonering
Sosiologi handler om det klasseløse samfunnet
Politikk handler om statens sentrale rolle
Etikk handler om proletariatets moralisering
Biologi handler om avgrenset evolusjon
Man er ikke opptatt av hele den evolusjonære utvikling, men starter på et gitt punkt i den evolusjonære historie.
Lover lages av proletariatet
Økonomi handler om sosialisme
Statens forvaltning
Historie er materialistisk
Livets hensikt er å oppnå kosmisk (universell) enhet
Min verdi kommer fra min tilhørighet til kosmos (universet)
Min verdi er ikke lik andre mennesker
Den kan være høyere eller lavere.
Mennesket er kilden til all autoritet
Autoritet finnes for å tjene meg selv
Mitt liv regjeres ved bestikkelser, overtalelser og tilfredsstillelse
Samfunnslover styres av meg selv
Justis er vilkårlig
Statens rolle er å kontrollere
Teologi handler om at alt er gud (panteisme)
Filosofi handler om det ikke-naturlige
Flukt fra den materielle realitet
Psykologi handler om å oppnå en høyere bevissthet
Sosiologi handler om den utradisjonelle familie, kirke og stat
Politikk handler om en ny global verdensorden (New World Order)
En sentralisert regjeringsform.
Etikk er moralsk relativisme
Biologi handler om kosmisk evolusjon
Jeg er selv min egen lovgiver
Økonomi handler om universell opplysning
Historie er evolusjon
Livets hensikt er evolusjonær utvikling
Jeg er den som gir meg selv verdi
Min verdi er ulik alle andre
Mennesket er selv autoritetens kilde
Autoritetens hensikt er å tjene meg selv
Mitt liv regjeres ved bruk av bestikkelse, overtalelse, begjær og tilfredsstillelse
Samfunnslover lages av meg
Justis er fullstendig vilkårlig
Avhengig av omstendigheter
Staten eksisterer for å kontrollere
Teologi er ateistisk (gudløs)
Det finnes ingen universell guddom.
Filosofi handler om anti-realisme
Ikke fundamentert i virkeligheten
Psykologi handler om sosialt konstruerte individ
Sosiologi handler om seksuell frigjøring og likhet
Politikk er venstreliberal
Etikk handler om kulturell relativisme
Biologi handler om avgrenset evolusjon
Lover lages basert på kritisk-juridiske studier
Økonomi handler om internvensjonisme
Statens inngrep
Historie kan omskrives