Velkommen til testen Livssyn

Her kan du svare på en del utsagn og spørsmål som vi hjelpe å identifisere hvilket livssyn du mest identifiserer deg med. Det er viktig å vite at alle mennesker har sin egen versjon av verdensanskuelse, men at vi kan spore mye av tankegodset til en åndelig kilde.

I denne testen brukes følgende livssynskilder:

  • Bibelsk kristendom
  • Islam
  • Marxisme (Kommunisme / Sosialisme)
  • Sekulær humanisme (Materialisme)
  • Kosmisk humanisme (New Age)
  • Postmodernisme

For hvert livssyn vil utsagn og spørsmål forsøke å identifisere ditt syn på 21 forskjellige områder, og du vil til slutt få en oppsummering som viser hvilket livssyn du totalt sett identifiserer deg sterkest med.

Du vil få tilsendt en oppsummering på epostadressen du legger inn.

Lykke til!

Navn
Epost
Historien handler om skapelsen, fallet og gjenopprettelsen
Vi har autoritet over egne liv for å styre oss selv under Guds (YHWHs) herredømme
Livets hensikt er å underkaste seg Allah
Teologi har sitt utganspunkt i den unitære Allah
Historie er evolusjon
Staten eksisterer for å kontrollere
Mennesket er selv autoritetens kilde
Lov skapes ut fra tanken om fremgang og positivitetKontekstualiserte premiss
Skriftene etter Nietsche og Focault er min virkelighetsreferanse
Min verdi er ulik andre mennesker.Den kan være høyere eller lavere.
Sosiologi bygger på polygami, moske og stat
Økonomi handler om internvensjonismeStatens inngrep
Skriftene etter Marx, Engels, Lening og Mao er min virkelighetsreferanse
Autoritet finnes for å tjene meg selv
Justis er vilkårlig
Politikk handler om frihet, lov og rett
Teologi er ateistisk (gudløs). Staten opptrer som gud.Det finnes ingen universell guddom.
Sann justis finnes ikke og kan være tilfeldig, uten tilstrekkelig forståelse
Koranen er min virkelighetsreferanse.
Statens rolle er å tjene
Etikk handler om moralsk relativisme
Sosiologi bygger på den utradisjonell familie, kirke og stat
Statens rolle er å kontrollere
Økonomi handler om forvaltning av eiendom
Våre liv er ment å regjeres ved kjærlighet og sannhet
Lov og rett bygges på Guds (YHWHs) lov og naturlov
Lover lages basert på kritisk-juridiske studier
Vår eksistens har sin opprinnelse i ingenting
Skaperverket er biologiens utgangspunkt
Psykologi handler om å oppnå en høyere bevissthet
Samfunnslover bygges på menneskets tanker
Politikk er venstreliberal
Filosofi bygges på dialektisk materialismeAlle behov er endelig skapt av mangel på materielle goder
Historien er forutbestemt og innebærer jihad (hellig krig)
Mitt liv regjeres gjennom bruk av makt og frykt
Etikk handler om kulturell relativisme
Min verdi er gitt av Gud (YHWH)
Økonomi handler om sosialismeStatens forvaltning
Sann justis er upartiskTar ikke side med en av de involverte parter.
Mennesket er kilden til all autoritet
Økonomi handler om forvaltning av eiendom
Historie er evolusjon
Teologi er ateistisk (gudløs)Det finnes ingen universell guddom.
Skriftene etter Godhood, Maclaine, Spangler og Chopra er min virkelighetsreferanse
Min verdi finner jeg i meg selv
Justis bestemmes av staten
Våre liv er ment å regjeres med frykt og makt
Mitt liv regjeres ved bruk av bestikkelse, overtalelse, begjær og tilfredsstillelse
Teologi handler om at alt er gud (panteisme)
Livets hensikt er å elske Gud, vår neste, oss selv og forvalte skaperverket.
Min verdi er ikke lik andre menneskerDen kan være høyere eller lavere.
Grunnen til at jeg har autoritet i eget liv er selvstyre og underkastelse
Politikk handler om islamsk teokrati og det globale islam
Historie er materialistisk
Staten eksisterer for å kontrollere
Livets hensikt er å oppnå kosmisk (universell) enhet
Skaperverket er biologiens utgangspunkt
Psykologi handler om sosialt konstruerte individ
Biologi handler om avgrenset evolusjonMan er ikke opptatt av hele den evolusjonære utvikling, men starter på et gitt punkt i den evolusjonære historie.
Filosofi handler om anti-realismeIkke fundamentert i virkeligheten
Etikk handler om proletariatets moralisering
Jeg er selv min egen lovgiver
Teologi er ateistisk.Det finnes ingen universell guddom.
Økonomi handler om universell opplysning
Lov og rett bygges på sharialoven
Livets hensikt er å tjene staten
Statens rolle er å kontrollere
Min verdi er ulik alle andre
Min verdi er ulik andre mennesker og bestemmes av statenDen kan være høyere eller lavere.
Jeg er den som gir meg selv verdi
Biologi handler om avgrenset evolusjon
Det humanistiske manifest er min sannhetsreferanse
Hele vår eksistens er Allahs skaperverk.
Livets hensikt er selvutvikling
Samfunnslover bygges på koranens lære
Psykologi handler om selvrealisering. Mennesket er endimensjonelt materialistisk.
Mitt liv regjeres ved bestikkelser, overtalelser og tilfredsstillelse
Filosofi innebærer både tro og fornuft
Min verdi er gitt av staten
Filosofi er naturalistisk
Filosofi innebærer både tro og fornuft
Mitt liv regjeres gjennom bestikkelser og egen vinning
Hele vår eksistens er Guds (YHWHs) skaperverk.
Justis er fullstendig vilkårligAvhengig av omstendigheter
Biologi handler om kosmisk evolusjon
Politikk handler om statens sentrale rolle
Filosofi handler om det ikke-naturligeFlukt fra den materielle realitet
Politikk handler om en ny global verdensorden (New World Order)En sentralisert regjeringsform.
Økonomi handler om intervensjonismeStadige inngrep fra utenforstående aktører
Psykologi handler om et monistisk menneskesyn og behaviorismeMennesket formes gjennom stimulans og kondisjonering
Autoritetens hensikt er å tjene meg selv
Livets hensikt er evolusjonær utvikling
Samfunnslover bygges på de ti bud og Guds lover
Psykologi omfatter både ånd, sjel og legeme
Samfunnslover lages av meg
Autoritetens hensikt er å tjene staten
Mennesket er autoritetens opphav
Samfunnslover styres av meg selv
Opprinnelsen til vår eksistens er ikke av betydning
Teologi har sitt utganspunkt i den treenige Gud
Samfunnslover lages av staten (herskeren)
Min verdi er gitt av Allah
Sosiologi handler om den utradisjonelle familie, kirke og stat
Sann justis er partiskMan tar side med en av partene som er involvert.
Sosiologi bygger på den tradisjonelle familien, kirken og staten
Staten er autoritetens opphav
Biologi forståes i nydarwinistisk tanke
Etikk handler om moralske absolutter (universelle moralske lover)
Politikk handler om liberalisme
Opprinnelsen til vår eksistens er irrelevant
Bibelen, den hellige skrift, er min sannhetsreferanse.
Historie kan omskrives
Sosiologi handler om seksuell frigjøring og likhet
Kilden til all autoritet er Allah
Jeg er like verdifull som ethvert annet menneske, uavhengig av omstendigheter.
Lover lages av proletariatet
Etikk er moralsk relativisme
Etikk handler om moralske absolutter (universelle moralske lover)
Min verdi kommer fra min tilhørighet til kosmos (universet)
Opprinnelsen til vår eksistens er tomhet og ingenting
Min verdi er ulik andre mennesker.Den kan være høyere eller lavere.
Kilden til all autoritet er Gud (YHWH)
Sosiologi handler om det klasseløse samfunnet
Statens rolle er å kontrollere
Psykologi handler om sinn og legeme
Grunnen til at jeg har autoritet i eget liv er for å tjene meg selv