Velkommen til testen Livssyn

Her kan du svare på en del utsagn og spørsmål som vi hjelpe å identifisere hvilket livssyn du mest identifiserer deg med. Det er viktig å vite at alle mennesker har sin egen versjon av verdensanskuelse, men at vi kan spore mye av tankegodset til en åndelig kilde.

I denne testen brukes følgende livssynskilder:

  • Bibelsk kristendom
  • Islam
  • Marxisme (Kommunisme / Sosialisme)
  • Sekulær humanisme (Materialisme)
  • Kosmisk humanisme (New Age)
  • Postmodernisme

For hvert livssyn vil utsagn og spørsmål forsøke å identifisere ditt syn på 21 forskjellige områder, og du vil til slutt få en oppsummering som viser hvilket livssyn du totalt sett identifiserer deg sterkest med.

Du vil få tilsendt en oppsummering på epostadressen du legger inn.

Lykke til!

Navn
Epost
Bibelen, den hellige skrift, er min sannhetsreferanse.

Hele vår eksistens er Guds (YHWHs) skaperverk.

Livets hensikt er å elske Gud, vår neste, oss selv og forvalte skaperverket.

Min verdi er gitt av Gud (YHWH)

Jeg er like verdifull som ethvert annet menneske, uavhengig av omstendigheter.

Kilden til all autoritet er Gud (YHWH)

Vi har autoritet over egne liv for å styre oss selv under Guds (YHWHs) herredømme

Våre liv er ment å regjeres ved kjærlighet og sannhet

Samfunnslover bygges på de ti bud og Guds lover

Sann justis er upartisk

Tar ikke side med en av de involverte parter.

Statens rolle er å tjene

Teologi har sitt utganspunkt i den treenige Gud

Filosofi innebærer både tro og fornuft

Psykologi omfatter både ånd, sjel og legeme

Sosiologi bygger på den tradisjonelle familien, kirken og staten

Politikk handler om frihet, lov og rett

Etikk handler om moralske absolutter (universelle moralske lover)

Skaperverket er biologiens utgangspunkt

Lov og rett bygges på Guds (YHWHs) lov og naturlov

Økonomi handler om forvaltning av eiendom

Historien handler om skapelsen, fallet og gjenopprettelsen

Koranen er min virkelighetsreferanse.

Hele vår eksistens er Allahs skaperverk.

Det humanistiske manifest er min sannhetsreferanse

Vår eksistens har sin opprinnelse i ingenting

Skriftene etter Marx, Engels, Lening og Mao er min virkelighetsreferanse

Opprinnelsen til vår eksistens er irrelevant

Skriftene etter Godhood, Maclaine, Spangler og Chopra er min virkelighetsreferanse

Opprinnelsen til vår eksistens er tomhet og ingenting

Opprinnelsen til vår eksistens er ikke av betydning

Skriftene etter Nietsche og Focault er min virkelighetsreferanse

Livets hensikt er å underkaste seg Allah

Min verdi er gitt av Allah

Min verdi er ulik andre mennesker.

Den kan være høyere eller lavere.

Kilden til all autoritet er Allah

Grunnen til at jeg har autoritet i eget liv er selvstyre og underkastelse

Våre liv er ment å regjeres med frykt og makt

Samfunnslover bygges på koranens lære

Sann justis er partisk

Man tar side med en av partene som er involvert.

Statens rolle er å kontrollere

Teologi har sitt utganspunkt i den unitære Allah

Filosofi innebærer både tro og fornuft

Psykologi handler om sinn og legeme

Sosiologi bygger på polygami, moske og stat

Politikk handler om islamsk teokrati og det globale islam

Etikk handler om moralske absolutter (universelle moralske lover)

Skaperverket er biologiens utgangspunkt

Lov og rett bygges på sharialoven

Økonomi handler om forvaltning av eiendom

Historien er forutbestemt og innebærer jihad (hellig krig)

Livets hensikt er selvutvikling

Min verdi finner jeg i meg selv

Min verdi er ulik andre mennesker.

Den kan være høyere eller lavere.

Mennesket er autoritetens opphav

Grunnen til at jeg har autoritet i eget liv er for å tjene meg selv

Mitt liv regjeres gjennom bestikkelser og egen vinning

Samfunnslover bygges på menneskets tanker

Sann justis finnes ikke og kan være tilfeldig, uten tilstrekkelig forståelse

Statens rolle er å kontrollere

Teologi er ateistisk.

Det finnes ingen universell guddom.

Filosofi er naturalistisk

Psykologi handler om selvrealisering. Mennesket er endimensjonelt materialistisk.

Sosiologi bygger på den utradisjonell familie, kirke og stat

Politikk handler om liberalisme

Etikk handler om moralsk relativisme

Biologi forståes i nydarwinistisk tanke

Lov skapes ut fra tanken om fremgang og positivitet

Kontekstualiserte premiss

Økonomi handler om intervensjonisme

Stadige inngrep fra utenforstående aktører

Historie er evolusjon

Livets hensikt er å tjene staten

Min verdi er gitt av staten

Min verdi er ulik andre mennesker og bestemmes av staten

Den kan være høyere eller lavere.

Staten er autoritetens opphav

Autoritetens hensikt er å tjene staten

Mitt liv regjeres gjennom bruk av makt og frykt

Samfunnslover lages av staten (herskeren)

Justis bestemmes av staten

Staten eksisterer for å kontrollere

Teologi er ateistisk (gudløs). Staten opptrer som gud.

Det finnes ingen universell guddom.

Filosofi bygges på dialektisk materialisme

Alle behov er endelig skapt av mangel på materielle goder

Psykologi handler om et monistisk menneskesyn og behaviorisme

Mennesket formes gjennom stimulans og kondisjonering

Sosiologi handler om det klasseløse samfunnet

Politikk handler om statens sentrale rolle

Etikk handler om proletariatets moralisering

Biologi handler om avgrenset evolusjon

Man er ikke opptatt av hele den evolusjonære utvikling, men starter på et gitt punkt i den evolusjonære historie.

Lover lages av proletariatet

Økonomi handler om sosialisme

Statens forvaltning

Historie er materialistisk

Livets hensikt er å oppnå kosmisk (universell) enhet

Min verdi kommer fra min tilhørighet til kosmos (universet)

Min verdi er ikke lik andre mennesker

Den kan være høyere eller lavere.

Mennesket er kilden til all autoritet

Autoritet finnes for å tjene meg selv

Mitt liv regjeres ved bestikkelser, overtalelser og tilfredsstillelse

Samfunnslover styres av meg selv

Justis er vilkårlig

Statens rolle er å kontrollere

Teologi handler om at alt er gud (panteisme)

Filosofi handler om det ikke-naturlige

Flukt fra den materielle realitet

Psykologi handler om å oppnå en høyere bevissthet

Sosiologi handler om den utradisjonelle familie, kirke og stat

Politikk handler om en ny global verdensorden (New World Order)

En sentralisert regjeringsform.

Etikk er moralsk relativisme

Biologi handler om kosmisk evolusjon

Jeg er selv min egen lovgiver

Økonomi handler om universell opplysning

Historie er evolusjon

Livets hensikt er evolusjonær utvikling

Jeg er den som gir meg selv verdi

Min verdi er ulik alle andre

Mennesket er selv autoritetens kilde

Autoritetens hensikt er å tjene meg selv

Mitt liv regjeres ved bruk av bestikkelse, overtalelse, begjær og tilfredsstillelse

Samfunnslover lages av meg

Justis er fullstendig vilkårlig

Avhengig av omstendigheter

Staten eksisterer for å kontrollere

Teologi er ateistisk (gudløs)

Det finnes ingen universell guddom.

Filosofi handler om anti-realisme

Ikke fundamentert i virkeligheten

Psykologi handler om sosialt konstruerte individ

Sosiologi handler om seksuell frigjøring og likhet

Politikk er venstreliberal

Etikk handler om kulturell relativisme

Biologi handler om avgrenset evolusjon

Lover lages basert på kritisk-juridiske studier

Økonomi handler om internvensjonisme

Statens inngrep

Historie kan omskrives