Velkommen til testen Livssyn

Her kan du svare på en del utsagn og spørsmål som vi hjelpe å identifisere hvilket livssyn du mest identifiserer deg med. Det er viktig å vite at alle mennesker har sin egen versjon av verdensanskuelse, men at vi kan spore mye av tankegodset til en åndelig kilde.

I denne testen brukes følgende livssynskilder:

  • Bibelsk kristendom
  • Islam
  • Marxisme (Kommunisme / Sosialisme)
  • Sekulær humanisme (Materialisme)
  • Kosmisk humanisme (New Age)
  • Postmodernisme

For hvert livssyn vil utsagn og spørsmål forsøke å identifisere ditt syn på 21 forskjellige områder, og du vil til slutt få en oppsummering som viser hvilket livssyn du totalt sett identifiserer deg sterkest med.

Du vil få tilsendt en oppsummering på epostadressen du legger inn.

Lykke til!

Navn
Epost
Teologi er ateistisk.

Det finnes ingen universell guddom.

Filosofi handler om det ikke-naturlige

Flukt fra den materielle realitet

Historien handler om skapelsen, fallet og gjenopprettelsen

Våre liv er ment å regjeres med frykt og makt

Biologi handler om avgrenset evolusjon

Staten er autoritetens opphav

Autoritet finnes for å tjene meg selv

Livets hensikt er å underkaste seg Allah

Autoritetens hensikt er å tjene staten

Min verdi kommer fra min tilhørighet til kosmos (universet)

Filosofi handler om anti-realisme

Ikke fundamentert i virkeligheten

Vår eksistens har sin opprinnelse i ingenting

Samfunnslover styres av meg selv

Sann justis finnes ikke og kan være tilfeldig, uten tilstrekkelig forståelse

Livets hensikt er å oppnå kosmisk (universell) enhet

Grunnen til at jeg har autoritet i eget liv er for å tjene meg selv

Opprinnelsen til vår eksistens er irrelevant

Statens rolle er å tjene

Mennesket er autoritetens opphav

Mennesket er selv autoritetens kilde

Hele vår eksistens er Allahs skaperverk.

Min verdi er ulik andre mennesker.

Den kan være høyere eller lavere.

Vi har autoritet over egne liv for å styre oss selv under Guds (YHVHs) herredømme

Min verdi er ulik andre mennesker og bestemmes av staten

Den kan være høyere eller lavere.

Lover lages av proletariatet

Staten eksisterer for å kontrollere

Psykologi handler om å oppnå en høyere bevissthet

Økonomi handler om intervensjonisme

Stadige inngrep fra utenforstående aktører

Biologi handler om avgrenset evolusjon

Man er ikke opptatt av hele den evolusjonære utvikling, men starter på et gitt punkt i den evolusjonære historie.

Historie er materialistisk

Samfunnslover bygges på menneskets tanker

Psykologi handler om selvrealisering. Mennesket er endimensjonelt materialistisk.

Mennesket er kilden til all autoritet

Sosiologi bygger på den utradisjonell familie, kirke og stat

Lov skapes ut fra tanken om fremgang og positivitet

Kontekstualiserte premiss

Kilden til all autoritet er Allah

Livets hensikt er å elske Gud, vår neste, oss selv og forvalte skaperverket.

Jeg er selv min egen lovgiver

Biologi forståes i nydarwinistisk tanke

Opprinnelsen til vår eksistens er tomhet og ingenting

Statens rolle er å kontrollere

Min verdi er gitt av Gud (YHVH)

Sann justis er partisk

Man tar side med en av partene som er involvert.

Justis er vilkårlig

Staten eksisterer for å kontrollere

Livets hensikt er selvutvikling

Det humanistiske manifest er min sannhetsreferanse

Min verdi er ulik alle andre

Livets hensikt er å tjene staten

Statens rolle er å kontrollere

Mitt liv regjeres gjennom bruk av makt og frykt

Biologi handler om kosmisk evolusjon

Etikk handler om kulturell relativisme

Økonomi handler om internvensjonisme

Statens inngrep

Teologi har sitt utganspunkt i den unitære Allah

Lov og rett bygges på Guds (YHVHs) lov og naturlov

Justis er fullstendig vilkårlig

Avhengig av omstendigheter

Teologi har sitt utganspunkt i den treenige Gud

Psykologi handler om et monistisk menneskesyn og behaviorisme

Mennesket formes gjennom stimulans og kondisjonering

Min verdi er gitt av Allah

Justis bestemmes av staten

Etikk handler om proletariatets moralisering

Mitt liv regjeres ved bestikkelser, overtalelser og tilfredsstillelse

Teologi handler om at alt er gud (panteisme)

Økonomi handler om forvaltning av eiendom

Filosofi innebærer både tro og fornuft

Livets hensikt er evolusjonær utvikling

Politikk handler om liberalisme

Politikk er venstreliberal

Statens rolle er å kontrollere

Filosofi er naturalistisk

Samfunnslover lages av meg

Filosofi innebærer både tro og fornuft

Sosiologi bygger på polygami, moske og stat

Opprinnelsen til vår eksistens er ikke av betydning

Psykologi handler om sosialt konstruerte individ

Økonomi handler om universell opplysning

Politikk handler om statens sentrale rolle

Mitt liv regjeres ved bruk av bestikkelse, overtalelse, begjær og tilfredsstillelse

Våre liv er ment å regjeres ved kjærlighet og sannhet

Økonomi handler om forvaltning av eiendom

Etikk handler om moralske absolutter (universelle moralske lover)

Etikk handler om moralske absolutter (universelle moralske lover)

Politikk handler om frihet, lov og rett

Min verdi er ikke lik andre mennesker

Den kan være høyere eller lavere.

Koranen er min virkelighetsreferanse.

Samfunnslover lages av staten (herskeren)

Min verdi finner jeg i meg selv

Grunnen til at jeg har autoritet i eget liv er selvstyre og underkastelse

Etikk er moralsk relativisme

Historie er evolusjon

Skriftene etter Marx, Engels, Lening og Mao er min virkelighetsreferanse

Sosiologi handler om seksuell frigjøring og likhet

Skriftene etter Nietsche og Focault er min virkelighetsreferanse

Teologi er ateistisk (gudløs)

Det finnes ingen universell guddom.

Jeg er den som gir meg selv verdi

Bibelen, den hellige skrift, er min sannhetsreferanse.

Kilden til all autoritet er Gud (YHVH)

Sann justis er upartisk

Tar ikke side med en av de involverte parter.

Økonomi handler om sosialisme

Statens forvaltning

Skaperverket er biologiens utgangspunkt

Hele vår eksistens er Guds (YHVHs) skaperverk.

Min verdi er gitt av staten

Samfunnslover bygges på koranens lære

Filosofi bygges på dialektisk materialisme

Alle behov er endelig skapt av mangel på materielle goder

Skriftene etter Godhood, Maclaine, Spangler og Chopra er min virkelighetsreferanse

Politikk handler om islamsk teokrati og det globale islam

Lov og rett bygges på sharialoven

Etikk handler om moralsk relativisme

Teologi er ateistisk (gudløs). Staten opptrer som gud.

Det finnes ingen universell guddom.

Autoritetens hensikt er å tjene meg selv

Historien er forutbestemt og innebærer jihad (hellig krig)

Min verdi er ulik andre mennesker.

Den kan være høyere eller lavere.

Sosiologi bygger på den tradisjonelle familien, kirken og staten

Historie kan omskrives

Psykologi omfatter både ånd, sjel og legeme

Psykologi handler om sinn og legeme

Samfunnslover bygges på de ti bud og Guds lover

Historie er evolusjon

Politikk handler om en ny global verdensorden (New World Order)

En sentralisert regjeringsform.

Skaperverket er biologiens utgangspunkt

Mitt liv regjeres gjennom bestikkelser og egen vinning

Sosiologi handler om den utradisjonelle familie, kirke og stat

Sosiologi handler om det klasseløse samfunnet

Jeg er like verdifull som ethvert annet menneske, uavhengig av omstendigheter.

Lover lages basert på kritisk-juridiske studier