Velkommen til testen Livssyn

Her kan du svare på en del utsagn og spørsmål som vi hjelpe å identifisere hvilket livssyn du mest identifiserer deg med. Det er viktig å vite at alle mennesker har sin egen versjon av verdensanskuelse, men at vi kan spore mye av tankegodset til en åndelig kilde.

I denne testen brukes følgende livssynskilder:

  • Bibelsk kristendom
  • Islam
  • Marxisme (Kommunisme / Sosialisme)
  • Sekulær humanisme (Materialisme)
  • Kosmisk humanisme (New Age)
  • Postmodernisme

For hvert livssyn vil utsagn og spørsmål forsøke å identifisere ditt syn på 21 forskjellige områder, og du vil til slutt få en oppsummering som viser hvilket livssyn du totalt sett identifiserer deg sterkest med.

Du vil få tilsendt en oppsummering på epostadressen du legger inn.

Lykke til!

Sann justis er partisk

Man tar side med en av partene som er involvert.

Jeg er den som gir meg selv verdi

Mennesket er kilden til all autoritet

Kilden til all autoritet er Allah

Bibelen, den hellige skrift, er min sannhetsreferanse.

Samfunnslover bygges på koranens lære

Skriftene etter Marx, Engels, Lening og Mao er min virkelighetsreferanse

Justis er fullstendig vilkårlig

Avhengig av omstendigheter

Autoritetens hensikt er å tjene meg selv

Justis er vilkårlig

Biologi forståes i nydarwinistisk tanke

Samfunnslover bygges på de ti bud og Guds lover

Teologi handler om at alt er gud (panteisme)

Koranen er min virkelighetsreferanse.

Mitt liv regjeres ved bestikkelser, overtalelser og tilfredsstillelse

Mennesket er autoritetens opphav

Teologi er ateistisk (gudløs). Staten opptrer som gud.

Det finnes ingen universell guddom.

Filosofi handler om anti-realisme

Ikke fundamentert i virkeligheten

Psykologi omfatter både ånd, sjel og legeme

Politikk handler om islamsk teokrati og det globale islam

Etikk handler om kulturell relativisme

Jeg er like verdifull som ethvert annet menneske, uavhengig av omstendigheter.

Statens rolle er å tjene

Min verdi er ikke lik andre mennesker

Den kan være høyere eller lavere.

Politikk handler om statens sentrale rolle

Det humanistiske manifest er min sannhetsreferanse

Biologi handler om kosmisk evolusjon

Min verdi er gitt av staten

Sosiologi bygger på polygami, moske og stat

Filosofi bygges på dialektisk materialisme

Alle behov er endelig skapt av mangel på materielle goder

Historie er materialistisk

Filosofi innebærer både tro og fornuft

Mennesket er selv autoritetens kilde

Psykologi handler om sosialt konstruerte individ

Mitt liv regjeres gjennom bestikkelser og egen vinning

Etikk handler om proletariatets moralisering

Teologi har sitt utganspunkt i den treenige Gud

Etikk er moralsk relativisme

Etikk handler om moralske absolutter (universelle moralske lover)

Historie er evolusjon

Min verdi kommer fra min tilhørighet til kosmos (universet)

Sosiologi handler om det klasseløse samfunnet

Skriftene etter Godhood, Maclaine, Spangler og Chopra er min virkelighetsreferanse

Justis bestemmes av staten

Lover lages av proletariatet

Teologi er ateistisk (gudløs)

Det finnes ingen universell guddom.

Samfunnslover bygges på menneskets tanker

Autoritet finnes for å tjene meg selv

Biologi handler om avgrenset evolusjon

Man er ikke opptatt av hele den evolusjonære utvikling, men starter på et gitt punkt i den evolusjonære historie.

Historien er forutbestemt og innebærer jihad (hellig krig)

Filosofi innebærer både tro og fornuft

Økonomi handler om internvensjonisme

Statens inngrep

Opprinnelsen til vår eksistens er irrelevant

Opprinnelsen til vår eksistens er tomhet og ingenting

Politikk er venstreliberal

Livets hensikt er å underkaste seg Allah

Sann justis er upartisk

Tar ikke side med en av de involverte parter.

Statens rolle er å kontrollere

Min verdi er ulik andre mennesker og bestemmes av staten

Den kan være høyere eller lavere.

Psykologi handler om et monistisk menneskesyn og behaviorisme

Mennesket formes gjennom stimulans og kondisjonering

Våre liv er ment å regjeres ved kjærlighet og sannhet

Kilden til all autoritet er Gud (YHVH)

Biologi handler om avgrenset evolusjon

Økonomi handler om sosialisme

Statens forvaltning

Livets hensikt er selvutvikling

Statens rolle er å kontrollere

Historie kan omskrives

Livets hensikt er å oppnå kosmisk (universell) enhet

Staten eksisterer for å kontrollere

Lov og rett bygges på Guds (YHVHs) lov og naturlov

Mitt liv regjeres gjennom bruk av makt og frykt

Statens rolle er å kontrollere

Økonomi handler om forvaltning av eiendom

Teologi har sitt utganspunkt i den unitære Allah

Hele vår eksistens er Guds (YHVHs) skaperverk.

Psykologi handler om selvrealisering. Mennesket er endimensjonelt materialistisk.

Livets hensikt er evolusjonær utvikling

Lov og rett bygges på sharialoven

Økonomi handler om universell opplysning

Mitt liv regjeres ved bruk av bestikkelse, overtalelse, begjær og tilfredsstillelse

Min verdi finner jeg i meg selv

Politikk handler om en ny global verdensorden (New World Order)

En sentralisert regjeringsform.

Filosofi handler om det ikke-naturlige

Flukt fra den materielle realitet

Teologi er ateistisk.

Det finnes ingen universell guddom.

Sosiologi bygger på den utradisjonell familie, kirke og stat

Autoritetens hensikt er å tjene staten

Min verdi er gitt av Allah

Skaperverket er biologiens utgangspunkt

Opprinnelsen til vår eksistens er ikke av betydning

Hele vår eksistens er Allahs skaperverk.

Økonomi handler om intervensjonisme

Stadige inngrep fra utenforstående aktører

Historien handler om skapelsen, fallet og gjenopprettelsen

Vår eksistens har sin opprinnelse i ingenting

Skaperverket er biologiens utgangspunkt

Vi har autoritet over egne liv for å styre oss selv under Guds (YHVHs) herredømme

Psykologi handler om å oppnå en høyere bevissthet

Etikk handler om moralsk relativisme

Min verdi er gitt av Gud (YHVH)

Sosiologi handler om den utradisjonelle familie, kirke og stat

Jeg er selv min egen lovgiver

Grunnen til at jeg har autoritet i eget liv er selvstyre og underkastelse

Min verdi er ulik andre mennesker.

Den kan være høyere eller lavere.

Samfunnslover lages av meg

Psykologi handler om sinn og legeme

Historie er evolusjon

Min verdi er ulik alle andre

Sosiologi bygger på den tradisjonelle familien, kirken og staten

Lov skapes ut fra tanken om fremgang og positivitet

Kontekstualiserte premiss

Filosofi er naturalistisk

Livets hensikt er å elske Gud, vår neste, oss selv og forvalte skaperverket.

Staten er autoritetens opphav

Sosiologi handler om seksuell frigjøring og likhet

Grunnen til at jeg har autoritet i eget liv er for å tjene meg selv

Min verdi er ulik andre mennesker.

Den kan være høyere eller lavere.

Våre liv er ment å regjeres med frykt og makt

Lover lages basert på kritisk-juridiske studier

Skriftene etter Nietsche og Focault er min virkelighetsreferanse

Politikk handler om frihet, lov og rett

Samfunnslover styres av meg selv

Staten eksisterer for å kontrollere

Økonomi handler om forvaltning av eiendom

Etikk handler om moralske absolutter (universelle moralske lover)

Sann justis finnes ikke og kan være tilfeldig, uten tilstrekkelig forståelse

Politikk handler om liberalisme

Samfunnslover lages av staten (herskeren)

Livets hensikt er å tjene staten